Vrienden van de Stins

Lycklama Stins kent de stichting ‘Vrienden van de Stins’. De stichting stelt zich ten doel “Het treffen van sociale en culturele voorzieningen, het ontwikkelen van activiteiten en verstrekken van middelen ten behoeve van alle bewoners Lycklama Stins”. 

Besteding van Middelen

De giften en de rentes op het vermogen worden jaarlijks bestemd voor zaken die niet uit het budget van het verzorgingstehuis kunnen of mogen worden bekostigd.

Werving Middelen

De stichting hoopt geld te verkrijgen uit giften, schenkingen en bijdragen. Van donateurs wordt jaarlijks een minimale bijdrage van € 10,= gevraagd. Wilt u uw bijdrage van minimaal €10,= doneren, dit kan dan op NL04 RABO 0349 9767 59 t.n.v. Stichting Vrienden van de Stins.

Fiscale informatie met betrekking tot de Stichting Vrienden van de Stins:

De Stichting Vrienden van de Stins is door de Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de successiewet 1956. Daarmee vallen alle giften en schenkingen onder het speciaal daarvoor in het leven geroepen belastingregime, waardoor wij hier als stichting geen successierechten verschuldigd zijn.

 

 

 

Contactgegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Stins
RSIN nr.: 41004619
Adres: Deken mulderstraat 1, 8472 AB WOLVEGA
Bankrekeningnummer: NL04 RABO 0349 9767 59

Bestuurssamenstelling

Dhr. Bertus Sloot (lid)
Mw. Bertha Bos (lid)
Mw. Jopie Hofstee (penningmeester)
Zr. Mathea Levering (lid)
Dhr. Menno Duursma (voorzitter)

Financieel Jaaroverzicht 2018 Stichting Vrienden van de Stins
Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van de Stins

twt_icn   fb_icn   li_icn