Zorg in Lycklama Stins
  1. Vrienden van de Stins

Vrienden van de Stins

Lycklama Stins kent de stichting ‘Vrienden van de Stins’. De stichting stelt zich ten doel “Het treffen van sociale en culturele voorzieningen, het ontwikkelen van activiteiten en verstrekken van middelen ten behoeve van alle bewoners Lycklama Stins”.

Besteding van Middelen

De giften en de rentes op het vermogen worden jaarlijks bestemd voor zaken die niet uit het budget van het verzorgingstehuis kunnen of mogen worden bekostigd.

Werving Middelen

De stichting hoopt geld te verkrijgen uit giften, schenkingen en bijdragen. Van donateurs wordt jaarlijks een minimale bijdrage van € 10,= gevraagd. Wilt u uw bijdrage van minimaal €10,= doneren, dit kan dan op NL04 RABO 0349 9767 59 t.n.v. Stichting Vrienden van de Stins.

Fiscale informatie met betrekking tot de Stichting Vrienden van de Stins:

De Stichting Vrienden van de Stins is door de Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de successiewet 1956. Daarmee vallen alle giften en schenkingen onder het speciaal daarvoor in het leven geroepen belastingregime, waardoor wij hier als stichting geen successierechten verschuldigd zijn.

Contactgegevens

Naam: Stichting Vrienden van de Stins
Voorzitter: Dhr. Menno Duursma, 06 236 130 98
RSIN nr.: 41004619
Adres: Deken mulderstraat 1, 8472 AB WOLVEGA
Bankrekeningnummer: NL04 RABO 0349 9767 59

Bestuurssamenstelling

Dhr. Bertus Sloot (lid)
Mw. Bertha Bos (lid)
Mw. Jopie Hofstee (penningmeester)
Zr. Mathea Levering (lid)
Dhr. Menno Duursma (voorzitter)

Jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van de Stins
Financieel Jaaroverzicht 2019 Stichting Vrienden van de Stins

Zorggroep Liante

Lycklama Stins is één van de zeven locaties van Zorggroep Liante.

Contact

Deken Mulderstraat 1
8472 AB Wolvega
T 0561 693 220

48

Er is altijd wat te doen!

Iedere week organiseren we leuke activiteiten in Lycklama Stins.
Komt u ook?

Menu